Periodieke Scrabble (r)

Sinds jaar en dag ga ik naar een bepaald zomerkamp waar zich een flinke schare nerds verzameld. Op dat kamp ben ik tegenwoordig leiding en deze zomer speelden we onder andere een “record-kermis”. Elke leiding heeft een uitdaging en alle kinderen kunnen langs de leiding om een record te vestigen. De persoon met de meeste records na 2 uur spelen, wint. Wie kan er het langs een bal tussen z’n schouderbladen balanceren, noem zoveel mogelijk decimalen van pi in één minuut (op de goeie volgorde natuurlijk), schat zoveel mogelijk grote getallen (hoeveel liter water is er op aarde; noem de orde van grootte) en maak van de afkortingen in het periodiek systeem der elementen woorden.

Periodic Scrabble

Die laatste uitdaging was (natuurlijk) van mij. De regels waren dat elke afkorting maar één keer gebruikt mag worden, langere woorden leveren meer punten op dan korte en volzinnen bonuspunten. Owja, en de woorden moeten allemaal Nederlandse woorden zijn (volgens dezelfde regels als Scrabble). Het resultaat:

CoBRa, BON, TIn IS BrOOs, ScHAt, NiCoTiNe, HoEr, BiNaIr, RuSLaNd, SeKS, LaAg, BOs, KaAs, GeEsTeN MoGeN eErST PaReN pAs Na RuTh, CaNNaBiS, THC, TaBaK, AcNe, PoEs.

Hier zitten natuurlijk wel dubbele elementen in, omdat dit het resultaat is van 2 uur brainstormen. Ik was het meest onder de indruk van de woorden NiCoTiNe, BiNaIr, RuSLaNd en CaNNaBiS. Wel typisch dat deze woorden de langste zijn.

NB: Weten jullie nog andere Nederlandse of Engelse woorden? Wederom leveren volzinnen meer punten op.

6 gedachtes over “Periodieke Scrabble (r)”

 1. Bij dezen een paar langere:
  buitengewonelastenregelingen 28 b u i te n ge w o ne la s te n re ge li n ge n
  pacifistischsocialistische 26 p ac i f i s ti s c hs o c i al i s ti s c he
  sigaaruiteigendoosgehalte 25 s i ga ar u i te i ge nd o os ge h al te
  socialistischrealistische 25 s o c i al i s ti s c h re al i s ti s c he
  baskischnationalistische 24 b as k i s c h n at i o n al i s ti s c he
  socialistischrealistisch 24 s o c i al i s ti s c h re al i s ti s c h
  baskischnationalistisch 23 b as k i s c h n at i o n al i s ti s c h
  celibaatsverplichtingen 23 ce li ba at s v er p li c h ti n ge n
  klachtenfunctionarissen 23 k la c h te n f u n c ti o n ar i s se n
  nationaalsocialistische 23 n at i o na al s o c i al i s ti s c he
  nationaliteitenkwesties 23 n at i o n al i te i te n k w es ti es
  assistentconservatoren 22 as s i s te n tc o n s er v at o re n
  campagnefinancieringen 22 c am p ag ne f i na n c i er in ge n
  carnavalsfestiviteiten 22 c ar na v al s fe s ti v i te i te n
  geneesherendirecteuren 22 ge ne es he re nd i re c te u re n
  internationaliseringen 22 in te rn at i o n al i s er in ge n
  landbouwuniversiteiten 22 la n db o u w u n i v er s i te i te n
  nationaalsocialistisch 22 n at i o na al s o c i al i s ti s c h
  onderwysverplichtingen 22 o nd er w y s v er p li c h ti n ge n
  persoonsverwisselingen 22 p er s o o n s v er w i s se li n ge n
  publicrelationsbureaus 22 pu b li c re la ti o n sb u re au s
  publicrelationsofficer 22 pu b li c re la ti o n s o f f i c er
  recherchebystandsteams 22 re c h er c he b y s ta nd s te am s
  verbruikersbelastingen 22 v er br u i k er s be la s ti n ge n
  vlaamsnationalistische 22 v la am sn at i o n al i s ti s c he

  pipo

Geef een antwoordHet e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.